ALLMÄNNA VILLKOR SOM ÄNDRATS DEN 14.03.2022

1. ALLMÄNT

1.1 Inledning

ElectraWorks (Svenska) Limited ("Spelbolaget") erbjuder licensierat online casinospel och står under Spelinspektionens tillsyn. Spel tillhandahålls online på www.ninjacasino.se ("Webbplatsen").För att vara Kund hos Spelbolaget måste registrering ske, vilket är ett krav för allt spel på webbplatsen.

Dessa Allmänna villkor beskriver dels bestämmelser kring registreringen av kundförhållandet och Kundens nyttjande av Spelkonto dels vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid spel för både Spelbolaget och Kunden.

I tillägg till dessa Allmänna villkor finns det dessutom Spelregler som i detalj reglerar bl.a. hur spelet går till och hur vinstfördelningen ser ut för respektive Spel.

Alla för Kund relevanta och gällande villkor/förutsättningar samt Spelregler finns att läsa på webbplatsen och kan även erhållas från Spelbolagets support/kundservice.

1.2 Definitioner

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Allmänna villkor.

Kund: Den fysiska person som spelar på något av Spelbolagets Spel eller nyttjar någon av Spelbolagets övriga eventuellt förekommande tjänster.

Allmänna villkor: Dessa vid var tid gällande Allmänna villkor för ElectraWorks(Svenska) Limited.

Spelkonto: En Kunds konto hos Spelbolaget för insatser och utbetalningar vid spel samt registrering av spel.

Spelregler: Spelspecifika regler som reglerar respektive Spel.

Spelsystem: Spelbolagets spelsystem där bland annat spel registreras och eventuell vinst beräknas.

Övriga villkor: Villkor för tjänster som inte är spel, till exempel (men inte begränsat till) förekommande communities och chattrum på Spelbolagets webbplats. Övriga villkor innefattar också alla relevanta vid var tid gällande förutsättningar såsom till exempel policies och användning av cookies.

Webbplatsen: www.ninjacasino.se

1.3 Kontaktinformation

Mail: complaints@ninjacasino.se

Telefon: +46 (0)200896839

Postadress: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

1.4 Villkors giltighet, ändringar och hierarki

Kunden accepterar dessa standardiserade avtalsvillkor i samband med ansökan om registrering hos Spelbolaget. Villkoren gäller tills vidare fram till dess att Kunden avregistreras eller låter avregistrera sig i enlighet med detta avtal.

Som tillägg till villkoren gäller vid varje speltillfälle de vid tidpunkten gällande spelreglerna för det aktuella spelet. Det åligger Kunden att vid varje speltillfälle hålla sig informerad om de gällande spelreglerna.

Spelbolaget har rätt att när som helst ändra villkoren och spelreglerna för varje spel med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av våra ändrade rutiner eller ändrad organisation eller av säkerhetsskäl.

Om villkor eller spelregler ändras, och ändringen inte är obetydlig, ska Kunden informeras om detta i god tid innan ändringen träder ikraft.

Information om ändringar skickas via de kontaktuppgifter som Kunden låtit registrera hos Spelbolaget. Kunden ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella och att kontaktuppgifterna verifieras när Spelbolaget så begär. Om Kunden inte efterlever sina åtaganden enligt denna punkt, har Spelbolaget rätt att spärra Kundens spelkonton och säga upp samtliga avtalsförhållanden samt också låta avregistrera Kunden från Spelbolagets register.

Eventuellt förekommande ändringar och/eller tillägg till detta avtal, tillämpas, från det datum Spelbolaget anger. Spelbolaget ska, i förekommande fall, informera om sådan ändring i god tid innan den träder i kraft.

Om dessa villkor i något avseende skiljer sig från spelreglerna för ett visst spel, äger spelreglerna företräde.

För det fall det förekommer avvikelser mellan tvingande bestämmelser i svensk konsumentköpslagstiftning eller i Spellagen, Spelförordningen eller Spelinspektionens föreskrifter å ena sidan och dessa Allmänna och övriga villkor eller spelreglerna å andra sidan, ska bestämmelserna som följer av den tvingande regleringen och Spellagen, Spelförordningen och Spelinspektionens föreskrifter äga företräde.

1.5 Korrespondens och krav på uppdatering av uppgifter

Meddelanden från Spelbolaget till Kund skickas via de kontaktuppgifter som Spelbolaget har registrerat för Kunden eller via webbplatsen. Kunden ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella och att kontaktuppgifter verifieras vid begäran av Spelbolaget.

Kunden måste också informera Spelbolaget vid ändring av övrig information som lämnats till

Spelbolaget, såsom exempelvis bankkontonummer för utbetalning av vinst.

Om Kund inte efterlever sina åtaganden enligt denna punkt har Spelbolaget rätt att spärra Spelkontot enligt punkten 2.5 samt säga upp kundförhållandet enligt punkten 2.6.2.

2. REGISTRERING OCH SPELKONTO m.m.

2.1 Ansökan om registrering och Spelkonto

2.1.1 Ansökan om registrering

I samband med ansökan begär Spelbolaget att den som ansöker om registrering legitimerar sig samt uppger namn, adress och personnummer eller motsvarande. I samband med en ansökan prövar Spelbolaget om kraven för registrering är uppfyllda enligt punkt 2.1.3 nedan. Om ansökan godkänns får Kunden information om detta antingen digitalt via epost eller på annat lämpligt sätt som avgörs av Spelbolaget.

2.1.2 Spelkonto

Ansökan om registrering, oavsett tillvägagångssätt, avser automatiskt även tillhandahållande av Spelkonto.

2.1.3 Förutsättningar för att bli Kund och inneha Spelkonto

Registrering kan ske av en fysisk person som:

  • är folkbokförd och har en adress i Sverige;
  • är fyllda 18 år;
  • inte är försatt i personlig konkurs och ej heller har förvaltare förordnad enligt 11 kap 7 § föräldrabalken;
  • inte hos Spelinspektionen stängt av sig från spel som kräver registrering samt
  • i övrigt av Spelbolaget bedöms lämplig att vara registrerad samt inneha Spelkonto.

Spelbolaget har rätt att, i samband med ansökan om registrering och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, kontrollera med tredje man att ovanstående förutsättningar är uppfyllda. Om Spelbolaget finner eller har skälig anledning att misstänka, att Kunden är försatt i personlig konkurs eller förordnats förvaltare, kan Spelbolaget komma att kontakta Kunden samt begära in konkursfrihetsbevis samt förvaltarfrihetsbevis från Kunden med syfte att kontrollera att ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Spelbolaget har vidare rätt att rätt att, i samband med ansökan om registrering och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, begära att Kunden lämnar information/dokumentation som krävs enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism såtillvida sådan information/dokumentation är nödvändig för att Spelbolaget ska kunna uppfylla sina skyldigheter att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt detta regelverk och detsamma gäller ifråga om Spelbolagets skyldigheter att skydda sina Kunder mot överdrivet spelande enligt den i Spellagen stadgade omsorgsplikten. Spelbolaget kan i dessa avseenden komma att begära att Kunden lämnar information/dokumentation avseende Kundens spelande, information/dokumentation i förhållande till fråga rörande person i politisk utsatt ställning samt information/dokumentation rörande Kundens finansiering av sitt spelande. Sådan information/dokumentation kan, till exempel men inte uteslutande, vara bankkontoutdrag, lönebesked och deklarationer. Efterfrågad information ska lämnas inom den skäliga tidsfrist som Spelbolaget anger.

Om Spelbolaget finner, eller har skälig anledning att misstänka, att förutsättningarna inte är uppfyllda har Spelbolaget rätt att neka en ansökan samt, vad gäller Kund som redan är registrerad, rätt att med omedelbar verkan spärra Kunden från spel samt Kundens tillgång till Spelkontot enligt punkterna 2.5 och 5.4 nedan eller avregistrera Kunden från Spelbolaget enligt punkten 2.6 nedan. Spelbolaget förbehåller sig vidare rätten att efter eget gottfinnande neka en ansökan utan någon förklaring. Kunden är skyldig att till Spelbolaget genast anmäla ändringar av förhållandena enligt ovan. Spelkontot är personligt och får endast användas av Kunden. Varje Kund kan och får endast inneha ett Spelkonto hos Spelbolaget.

2.2 Personliga inloggningsuppgifter Spelkonto

Vid inloggning på Spelkontot ska Kunden använda e-legitimation (t.ex. BankID/Mobilt BankID) för att styrka sin identitet. E-legitimation är en teknisk lösning för legitimering som tillhandahålls av extern part.

Inloggningsuppgifter för e-legitimation ska behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Kunden får inte möjliggöra att Spelkontot används av någon annan. Vid misstanke om att inloggningsuppgifter för e-legitimation kommit någon annan tillhanda ska Kunden omedelbart kontakta Spelbolaget och spärra sitt Spelkonto. Vid angivande av fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd kan inloggningen spärras av säkerhetsskäl.

Spelbolaget ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Kunden inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt dessa villkor och/eller de villkor som gäller för respektive säkerhetslösning från extern part (t.ex. BankID/Mobilt BankID).

Spelbolaget kan från tid till annan komma att erbjuda andra alternativ för inloggning om sådana andra alternativ uppfyller de krav på inloggning som finns enligt lag, förordningar och föreskrifter.

2.3 Medel på Spelkonto

2.3.1 Överföring av medel till Spelkonto

Kund som har ett Spelkonto kan överföra pengar till sitt Spelkonto för att använda till spel.

Överföring av medel till Spelkonto kan göras genom av Spelbolaget vid var tid godkända metoder för överföring av pengar. Om betalkort/bankkort eller bankkonto används för överföring av pengar gäller att endast kort och bankkonto som tillhör och är registrerade i Kundens namn får användas för överföringar till dennes Spelkonto. Spelbolaget har rätt att kontrollera med behörig tredje man att kort eller bankkonto är registrerat i Kundens namn och kan neka mottagande av medel samt att Kunden ansluter ett kort eller bankkonto som inte uppfyller dessa krav. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Spelbolaget.

Vid överföring av medel via elektronisk betalningslösning (t.ex. Swish) krävs att det bankkonto som är knutet till den aktuella betalningslösningen ska tillhöra och vara registrerat i Kundens namn. Spelbolaget har härvid rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkontot är registrerat i Kundens namn. Innan kontroll skett och det bekräftats att villkoren uppfylls kan elektronisk överföring komma att nekas eller begränsas av Spelbolaget.

Begränsningar av möjlighet att överföra medel till Spelkonto kan förekomma enligt vad som informeras om på webbplatsen.

2.3.2. Överföring av medel från Spelkonto

För att överföra medel från Spelkonto behöver Kund ange ett bankkonto som tillhör och är registrerat i Kundens namn. Spelbolaget har rätt att kontrollera med behörig tredje man att aktuellt bankkonto är registrerat i Kundens namn. Om ett bankkonto inte uppfyller dessa krav kan Spelbolaget neka Kunden att ansluta bankkontot samt neka överföring till detta. Innan kontroll har skett och det bekräftats att villkoren uppfylls kan överföring komma att nekas eller begränsas av Spelbolaget.

Vid överföring av medel via elektronisk betalningslösning (t.ex. Swish) krävs att det bankkonto som är knutet till den aktuella betalningslösningen ska tillhöra och vara registrerat i Kundens namn. Spelbolaget har härvid rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkontot är registrerat i Kundens namn. Innan kontroll skett och det bekräftats att villkoren uppfylls kan elektronisk överföring komma att nekas eller begränsas av Spelbolaget.

Överföring av medel från Spelkonto kan endast ske efter att Kunden har loggat in på sitt Spelkonto och kan göras genom vid var tid av Spelbolaget godkända metoder för överföring av pengar. Överföringen kan ta olika lång tid beroende på vilken bank Kunden har och vilken överföringsmetod Kunden väljer. Vid överföring av medel från Kundens Spelkonto har Spelbolaget rätt att ta ut en administrativ avgift för detta.

2.3.3 Användande av medel på Spelkonto vid spel

Vid spel betalas insatsen genom användande av medel på Kundens Spelkonto. Insatsen kan aldrig vara högre än Spelarens tillgodohavande på Spelkontot. Alla insatser dras från Spelkontot. Om Kunden annullerar ett spel återförs insatsen till Spelkontot. Vinst på spel sätts in på Spelkontot. Insats för spel som ogiltigförklaras av Spelbolaget återbetalas till Spelkontot enligt vad som anges i avsnitt 5 nedan.

Medel på Spelkontot kan inte användas på annat sätt än som betalning av insats och utbetalning av innestående medel.

Det ankommer på Kunden att via webbplatsen kontrollera att gjorda spel och transaktioner utförts på rätt sätt och genast anmäla eventuell avvikelse till Spelbolaget. Är den felaktiga transaktionen ett spel ska Kunden i första hand själv annullera detsamma.

2.3.4 Övriga bestämmelser om medel på Spelkonto

För det fall Spelbolaget felaktigt betalat pengar till Kundens Spelkonto har Spelbolaget rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Återtagande får ske exempelvis när utbetalning skett utan att Kunden vunnit eller om utbetalat belopp överstiger Kundens vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste Kunden reglera den uppkomna skulden. Spelbolaget har rätt att spärra Spelkontot under tiden fram till dess att Kunden reglerar den uppkomna skulden.

Medel på Spelkonto utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Spelbolaget håller dessa avskilda på räkning i bank eller annat institut som regleras av tillämplig lagstiftning för finansiella tjänster eller liknande. Detta innebär att Kunden har separationsrätt till medel på Spelkontot för det fall Spelbolaget hamnar på ekonomiskt obestånd. Eventuell avkastning på medlen tillfaller Spelbolaget.

Spelbolagets redovisning av transaktioner och saldo på Spelkontot sker uteslutande via webbplatsen. Spelbolaget utfärdar inte särskilda intyg om saldo eller genomförda transaktioner på Spelkontot. Kunden är ensam ansvarig för alla transaktioner som görs på Spelkontot.

Kunden bör såväl vid spel som vid överföring av medel endast använda teknisk utrustning som Kunden har full kännedom om samt säkerställa att utrustningens säkerhet är god. Pengar får inte överföras mellan olika Spelkonton.

2.4 Spelbolagets rätt att stänga och avaktivera spel

Spelbolaget har rätt att tillfälligt stänga webbadressen för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Spelbolaget avser att utföra dessa åtgärder på ett sätt som innebär så små störningar som möjligt för Kunden och ska i möjligaste mån informera i förväg om planerade driftstopp.

I tillägg till ovanstående har Spelbolaget rätt att utan dröjsmål aktivera eller avaktivera spel; antingen ett eller flera spel var för sig eller alla på en gång. Detta kan ske på en generell nivå eller för en specifik Kund.

Spelbolaget ansvarar inte för skada eller förlust som Kunden menar sig lida på grund av vad som angetts ovan i denna punkt.

2.5 Spelbolagets rätt att spärra Spelkonto

I tillägg till vad som i övrigt framgår av dessa Allmänna villkor har Spelbolaget rätt att utan föregående meddelande omgående spärra en Kund från spel eller spärra Spelkontot;

-om Spelbolaget av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl finner detta påkallat,

-vid misstanke om att Spelkonto används av annan än den uppgivna innehavaren,

-vid misstanke om att Spelkonto används för spel i strid med dessa Kundvillkor, Spelregler, övriga villkor eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag,

-om Spelbolaget finner det påkallat för att uppfylla omsorgsplikten enligt Spellagen (till exempel, men inte begränsat till, om Kunden spelar för lånade pengar eller av annan anledning bedöms sakna ekonomisk förmåga att spela eller uppvisar ett riskfyllt

spelbeteende), eller

-om Spelbolaget av andra skäl finner detta påkallat (till exempel, men inte begränsat till, om Kunden beter sig synnerligen olämpligt mot Spelbolagets personal).

Kunden har inte rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av att Spelbolaget spärrar ett Spelkonto i enlighet med dessa Allmänna villkor. Ersättning lämnas varken för eventuell direkt skada, såsom förlorad insats, eller indirekt skada, såsom utebliven vinst.

Kund som spärras har rätt att få eventuella innestående medel på Spelkontot utbetalda till sig efter ansökan hos Spelbolaget såtillvida inte annat anges i dessa Allmänna villkor. I punkten 5.4 nedan regleras Spelbolagets rätt att spärra Kunds tillgång till medel på Spelkonto, återta vinst som satts in på Spelkontot samt Kunds återbetalningsskyldighet i vissa fall.

2.6 Uppsägning av Spelkonto samt avregistrering

2.6.1 Kunds uppsägning

Kund har rätt att när som helst begära avregistrering från Spelbolagets kundregister samt avsluta sitt Spelkonto med omedelbar verkan. Avregistrering och uppsägning kan ske muntligen eller skriftligen till Spelbolagets kundservice. En bekräftelse av att uppsägning har skett skickas till kunden skriftligen via kända kommunikationskanaler.

2.6.2 Spelbolagets uppsägning

Spelbolaget har rätt att omgående avregistrera Kund från Spelbolagets kundregister och/eller avsluta Spelkonto;

-om Spelbolaget av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl finner detta påkallat,

-vid misstanke om att Spelkonto används av annan än den uppgivna innehavaren,

-vid misstanke om att Spelkonto används för spel i strid med dessa Allmänna villkor, Spelregler, övriga villkor och förutsättningar eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag,

-om Kunden inte längre uppfyller de under punkten 2.1.3 angivna villkoren för innehav av Spelkonto,

-om Kunden begått brottslig eller stötande handling,

-om Kunden på annat sätt, enligt Spelbolagets uppfattning, missbrukar Spelkontot. Som missbruk av Spelkontot anses bland annat att Kunden använder Spelkontot för överföring av pengar mellan betalkort/bankkort/bankkonto utan att använda en väsentlig del av pengarna för spel hos Spelbolaget eller i övrigt för vad som kan misstänkas vara andra syften än spel,

-om Kunden under de senaste två (2) åren inte har spelat något spel hos Spelbolaget,

-om Spelbolaget finner det påkallat för att uppfylla omsorgsplikten enligt Spellagen (till exempel, men inte begränsat till, om Kunden spelar för lånade pengar eller av annan anledning bedöms sakna ekonomisk förmåga att spela eller uppvisar ett riskfyllt spelbeteende),

-om Kund genom anmälan till Spelinspektionen stängt av sig från allt spel som Spelbolaget erbjuder enligt punkten 2.7 nedan,

-om Spelbolaget misstänker att Kunden angivit felaktiga kontaktuppgifter eller inte verifierat sina kontaktuppgifter inom skälig tid från påminnelse om detta, eller

-om Spelbolaget av andra skäl finner detta påkallat (till exempel, men inte begränsat till, om

Kunden beter sig synnerligen olämpligt mot Spelbolagets personal).

Om Spelbolaget avregistrerar Kund från Spelbolagets kundregister och/eller avslutar Spelkonto enligt vad som anges ovan ska Kunden informeras skriftligen/digitalt om det och, så långt det är möjligt med hänsyn till tvingande lagstiftning, om grunderna för beslutet.

2.6.3 Verkan av uppsägning

När ett Spelkonto avslutas ska Spelbolaget, senast fem (5) vardagar efter avslut, överföra eventuellt tillgodohavande på Spelkontot till det av Kunden angivna bankkontot. Om Spelbolaget vid tidpunkten för Spelkontots avslutande saknar såväl uppgift om giltigt bankkonto som giltiga kontaktuppgifter till Kunden och därmed inte lyckas få kontakt med Kunden tillfaller eventuellt tillgodohavande på Spelkontot Spelbolaget tolv (12) månader efter att kundförhållandet har avslutats. Om Spelbolaget vid tidpunkten för Spelkontots avslutande saknar uppgift om giltigt bankkonto till Kunden och det återstår mindre än 25 kr på Spelkontot så tillfaller tillgodohavandet Spelbolaget i samband med att kundförhållandet avslutas.

Oaktat vad som stadgats ovan ska Spelbolaget endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som Kunden har gjort (dvs. inte eventuell vinst) om avslut sker på grund av att Kunden stängs av på grund av misskötsamhet; om inte annat stadgas i Avsnitt 5 nedan. Återstoden av insättningar utgörs av summan av alla insättningar minskat med totalt omsatt spelbelopp. Eventuell vinst som återstår på Spelkontot tillfaller Spelbolaget.

2.7 Frivillig avstängning

En Kund kan genom anmälan till Spelinspektionen, för viss tid eller tills vidare, stänga av sig från allt spel som Spelbolaget erbjuder. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader från avstängningen, vilket görs hos Spelinspektionen.

Vid avstängning har Spelbolaget rätt att neka Kunden möjlighet att överhuvudtaget logga in på sitt Spelkonto.

2.8 Information om behandling av personuppgifter

Information om Spelbolagets behandling av Kunders personuppgifter framgår i ElectraWorks (Svenska) Limited information om behandling av personuppgifter som finns tillgänglig på webbplatsen alternativt kan erhållas av Spelbolagets kundservice.

2.9 Cookies

Spelbolagets webbplats innehåller cookies. Cookies är små textfiler som lagras på Kundens dator/mobila enhet för att kunna känna igen återkommande användning av webbplatsen och underlätta Kundens tillgång till olika funktioner.

På Spelbolagets webbplats används cookies för att komma ihåg om Kunden har besökt webbplatsen tidigare, vilka uppgifter Kunden har lämnat in vid tidigare eller pågående besök samt för att förbättra Kundens upplevelse på webbplatsen.

Dessutom används cookies för att Spelbolaget ska kunna föra statistik över webbplatsens besökare. Mer information om Spelbolagets användning av cookies lämnas på webbplatsen.

3. BEGRÄNSNINGAR OCH VINSTUTBETALNING m.m

3.1 Begränsning av insättningar, inloggningstider och förluster

Spel sker på Spelbolagets webbplats eller via mobila tillämpningar som exempelvis appar framtagna av Spelbolaget. För information om vilka Spel som kan spelas hänvisas till webbplatsen. Webbplatsen och de mobila tillämpningarna utgör gränssnitt mot Spelsystemet.

Betalning av insatser för spel på webbplatsen kan endast ske genom Spelkontot.

3.2 Begränsning av insättningar, inloggningstider och förluster

Kunds spelande kan komma att begränsas av tids-, insättnings- eller förlustgränser som kan följa av tvingande regelverk eller Kunds egna satta gränser eller gränser satta av Spelbolaget. En sänkning av befintlig gräns slår igenom omedelbart. En höjning av en gräns har en tidsfördröjning som kan variera och som Kunden informeras om på webbplatsen. Dessa villkor följer de tvingande regleringar som finns.

Vid gränshöjningar kan Kunden komma att kontaktas av Spelbolaget i syfte att uppfylla omsorgsplikten.

3.3 Vinstutbetalning

Spelbolaget väljer om utbetalning av vinst sker till Kundens Spelkonto eller verifierat bankkonto som Kund angivit, enligt Spelbolagets vid var tid gällande vinstutbetalningsrutiner.

Spelbolaget kan komma att kontakta Kund vid vinst oavsett hur vinsten utbetalas eller vinstens storlek. Vid högre vinstbelopp erbjuds Kunden ett personligt möte med representanter för Spelbolaget och utbetalande bank.

Spelbolaget har rätt att före utbetalning av högre vinstbelopp tillämpa särskilda säkerhetsrutiner vilket kan innebära en fördröjning av vinstutbetalningen.

Spelbolaget avgör från tid till annan var gränsen mellan lägre och högre vinstbelopp ligger.

4. GILTIGHET, AVBRUTNA SPEL OCH ANNULLERING AV SPEL

4.4.1 Giltighet för spel

Ett spel är giltigt så snart det registrerats av Spelsystemet under förutsättning att det inte senare ogiltigförklaras eller annulleras.

Föreligger för visst spel skillnad, mellan uppgifter som lagrats i Spelsystemet och uppgifter om spelet på annat ställe, t.ex. information på Spelbolagets webbplats och/eller mobila tillämpningar såsom appar, gäller uppgifterna i Spelsystemet.

4.4.2 Ogiltigförklaring och avbrytande av spel

Spelbolaget har rätt att avbryta pågående spel samt ogiltigförklara avslutade spel på grund av tekniskt fel eller annan omständighet som påverkar möjligheterna att genomföra det aktuella spelet på ett korrekt sätt eller, om flera deltagare finns i spelet, som påverkar möjligheterna för en eller flera deltagare att fullgöra det aktuella spelet på samma villkor som övriga deltagare. Vidare har Spelbolaget rätt att avbryta/ogiltigförklara spel om ett tekniskt fel eller annan omständighet medför att spelet eller dess resultat är uppenbart felaktigt.

Spelbolaget kan också ha rätt att avbryta/ogiltigförklara spel på grund av annan omständighet i de fall en sådan rätt framgår av Spelreglerna för ett visst Spel.

4.4.3 Återbetalning av insats vid avbrutna/ogiltigförklarade spel

Om ett spel har avbrutits/ogiltigförklarats eller avslutats återfår Kunden den erlagda insatsen för spelet om inte annat följer av Spelreglerna. Återbetalning av insatsen sker automatiskt genom insättning på Kundens Spelkonto. Kompletterande regler om återbetalning kan följa av Spelreglerna för ett visst Spel.

4.4.4 Annullering av spel

Kunden kan ha rätt att annullera sitt spel om så anges i Spelreglerna för det aktuella Spelet.

I sådana fall anges i Spelreglerna när annullering är tillåten och vilka regler som gäller för annullering.

5. VINSTBELOPP

5.1 Avrundning av vinstbelopp

Före utbetalning av vinst har Spelbolaget rätt att avrunda vinstsumman till närmast lägre hela krontal. Särskilda regler för avrundning av vinstbelopp kan följa av Spelreglerna för ett visst Spel.

5.2 Skattefria vinster

Vinst i Spelbolagets spel är fria från svensk inkomstskatt.

5.3 Information om vinstbelopp

Vinstbelopp kan kommuniceras till Kund på olika sätt. Om vinstbelopp som Kund informerats om felaktigt skiljer sig mot uppgifter som lagrats i Spelsystemet, gäller uppgifterna i Spelsystemet.

6. REKLAMATION

6.1 Fel och kontaktuppgifter vid reklamation

Om Kund anser att Spelbolaget gjort något fel, såsom, t.ex. men inte uteslutande, utbetalat eller gottskrivit Kunden fel vinstbelopp, inte lämnat Kunden den vinst Kunden anser sig berättigad till eller inte fått återbetalning av insats, kan Kunden reklamera felet eller bristen. Reklamation avseende fel eller brist sprungna ur något av våra avtalsförhållanden kan förslagsvis och enklast ske genom att Kunden kontaktar Spelbolagets kundtjänst.

Mail: reklamation@ninjacasino.se

Telefon: +46 (0)200896839

Postadress: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibralta

6.2 Tidsfrist vid reklamation

Reklamation måste ske inom skälig tid efter att Kunden märkt felet/bristen eller skäligen borde ha märkt felet/bristen. Fel eller brist som Kunden reklamerar inom två månader från att Kunden märkte felet/bristen anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamationer som lämnas efter denna tidpunkt har Spelbolaget rätt att avvisa om reklamationen inte kan anses ha lämnats inom skälig tid efter att Kunden märkt felet/bristen eller inom skälig tid från när Kunden borde ha upptäckt felet/bristen.

Spelbolaget har rätt att avvisa reklamationer som framställs efter den angivna reklamationsfristen ovan.

7. ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

7.1 Allmänt

Parternas ansvar för skada eller förlust som kan uppkomma i samband med spel (eller Kunds nyttjande av Spelkonto) och begränsningar av detta ansvar, regleras i dessa Allmänna villkor. Om inte annat anges häri har Kunden rätt till ersättning för direkt skada eller förlust som Spelbolaget har orsakat Kunden genom uppsåtligt eller vårdslöst förfarande. Part har aldrig rätt till ersättning för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven vinst, inkomstbortfall, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man etc. Särskilda ansvars- och ersättningsbestämmelser kan följa av Spelreglerna för ett visst Spel. Kunden är likaså skyldig att ersätta Spelbolaget för skada som Kunden har orsakat Spelbolaget genom uppsåtligt eller vårdslöst förfarande.

7.2 Skada/förlust förorsakad i samband med spel

Kunden ansvarar för sitt eget spel och Spelbolaget är inte skyldiga att uppmärksamma Kunden om ett spel som lämnas in är ofullständigt eller på annat sätt felaktigt eller ofördelaktigt.

Har Kunden inte uppdaterat kontaktuppgifter eller annan information om exempelvis bankkontonummer som lämnats av Kunden, och detta leder till att Kunden åsamkas förlust eller skada, kan Spelbolaget inte hållas ansvarig.

7.3 Skada på grund av avbrott/tekniskt fel

Med de begränsningar som följer av denna punkt 7.4 ansvarar Spelbolaget för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Spelbolaget själv förfogar över om avbrottet/felet har orsakats av att Spelbolaget har agerat vårdslöst.

Spelbolaget ansvarar inte för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel vid överföring av spel och/eller insatsbelopp mellan Spelarens terminal och Spelsystemet eller vid avbrott eller tekniskt fel på Internetförbindelse, om inte detta beror på Spelbolaget agerat vårdslöst enligt ovan.

Spelbolaget ansvarar aldrig för skada eller förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel, fördröjning eller problem med Kunds utrustning, internetanslutning eller leverantör av kommunikationstjänster.

7.4 Force majeure

Spelbolaget ansvarar inte för bristande fullgörande av sina åtaganden och/eller för skada om detta beror på en omständighet som Spelbolaget inte har kunnat förutse eller undvika, exempelvis blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, myndighetspåbud eller annan offentlig reglering, strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, brist på kommunikationer, varor eller energi, strömavbrott, sabotage eller teknisk störning som varit i princip omöjlig att förutse etc.

7.5 Upphörande av Spel

Spelbolaget förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med ett visst Spel.

8. ÖVRIGT

8.1 Förbud mot spel på kredit

Kunden måste alltid betala full insats för att få spela. Spelbolaget kan och får ej erbjuda eller lämna Kunden kredit för spel, d.v.s. tillåta att spel betalas i efterhand.

8.2 Förbud mot manipulation av spelresultat

Det är inte tillåtet för Kund att på ett otillbörligt sätt försöka påverka utfallet i spelet.

Spelbolaget förbehåller sig rätten att övervaka (monitorera) spel för att bland annat upptäcka ovanliga spelmönster samt spärra spel om misstanke om otillbörlig påverkan av spelresultat och/eller otillåtet spel enligt ovan föreligger.

Spelbolaget polisanmäler alla befogade misstankar om spelfusk.

8.3 Spärr av medel på Spelkontot, återtagande och återbetalningsskyldighet

När befogad misstanke föreligger om; att fusk förekommit, eller Kund på annat sätt otillbörligen påverkat spelresultatet, eller att brottslig handling har begåtts som har samband med det aktuella spelet, eller att Kund har agerat i strid med punkterna 4.1 – 4.2 ovan eller i övrigt i allvarlig bemärkelse har brutit mot dessa Allmänna villkor, de för det aktuella Spelet gällande Spelreglerna eller Övriga villkor, eller om ett uppenbart fel har begåtts eller spelmjukvara är felaktig, eller att Kund är försatt i personlig konkurs; har Spelbolaget rätt att under tiden för utredningen spärra Kunden från allt spel och tillgång till Spelkontot. Om utredningen visar att omständighet enligt ovan inte har förekommit kommer spärren för spel och tillgången till Spelkontot att hävas. Om utredningen däremot visar att omständighet enligt ovan har förekommit är såväl Kundens rätt till eventuell vinst som Kundens rätt att återfå erlagt insatsbelopp förverkad såsom vite/skadestånd och medlen tillfaller Spelbolaget. Kund är återbetalningsskyldig till Spelbolaget för samtliga de vinster som uppkommit från spel som skett i strid med ovan. Detta gäller oavsett om Kund redan tagit ut vinstbelopp från Spelkontot eller inte.

Kund har inte rätt till ersättning för förlust eller skada, direkt som indirekt, till följd av att Spelbolaget nyttjar sina rättigheter enligt denna punkt.

8.4 Tvister

Tvist parterna emellan skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Tvist kan också prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN:s beslut är inte juridiskt bindande eller tvingande för parterna utan utgör en rekommendation till parterna om hur tvisten enligt ARN:s bedömning borde lösas. Vanligtvis utgör ARN:s beslut en indikation på hur en domstol skulle kunna bedöma tvisten. ARN:s prövning av tvisten är kostnadsfri även om parterna måste ansvara för sina egna ombudskostnader. Processen i ARN är anpassad så att man skall kunna föra sin egen talan utan att biträdas av ombud och processen är uteslutande skriftlig.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

Om parterna hamnar i tvist, kan Du också vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning.

https://ec.europa.eu/consumers/odr

På ovanstående webbadress kan du bland annat få hjälp med att hitta tvistlösningsorgan, nationella konsumentorganisationer och advokater.

I de fall det finns avvikelser eller olika tolkningar som uppstår mellan denna Svenskspråkliga version av de Allmänna Villkoren och den Engelskspråkliga versionen så äger den Svenska versionen företräde.

Ändrad/skapad 14 mars 2022